White Ibis Sounds

© Jay McGowan | Macaulay Library Georgia, September 28, 2012